Kur'an da geçen şifa ayetleri, En etkili şifa duaları, Hastalık için şifa duaları, Şifa ayetleri nelerdir, 114 şifa duası, En büyük şifa duası nedir, Şifa duası oku, Ölüm hariç her hastalığa şifa duası, Başkası için şifa duası, Hastalığın geçmesi için okunacak dua, Şifa duaları okunuşu, Şifacı hangi ayetleri okumamız lazım, Şifa veren dualar, Mucize şifa duaları, Ağır hastaya okunacak şifa duası, Şifa zikri nasıl çekilir, Şifa için okunacak dualar,

Şifa Ayetleri- Şifa Sureleri

Şifa ayetleri- şifa sureleri

İnsan hayatına maddi manevi birçok sorun gelebilir. Bunların çoğu bir anda bastırır ya, işte orda ne yapacağımızı bilemez ağırlık altında çöker kalırız. Şifa sadece hastalıklar için düşünülemez. Her şeyde şifa aranır, geniş kapsamlı bir sözdür aslında. Sevgilimiz terk ettiğinde şifa bulmak isteriz, evimizde sorunlarımız varsa şifa bulmak, eşimiz arasında sorun varsa şifa, herhangi kötü bir enerjiye musallat olduğunda şifa bulmak, maddi sorunlarımızı başladığında şifa bulmak, kendimizce manevi sorunlarımızda şifa bulmak isteriz. Her şeyde muhakkak şifa olsun isteriz hayatımızda. Allah sağlık afiyet versin, çıkamayacağımız sorunlar vermesin elbette ama yine de her şey de O’na sığınmamız lazım. Verdiği her sıkıntı boşuna değildir, ya çekilecek bir çilemiz ya da okunacak dualarımız vardır. Esasında hepsi bir nedenden ibarettir. Sebepsiz değildir. Her ne olursa olsun sadece ve sadece Allah’a ve dualara sığınmalıyız.  Her duanın bir gücü bir şifası vardır sevgili dostlar. Hepsinin bir anlamı bir ismi vardır. Kur’an-ı Kerim’de  surelerin isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır. Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir. Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür;

1-Fatiha Suresi: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır. Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir,açan-anahtar anlamında. Surenin bir diğer adı da Hamd Suresi olup 7 ayetten meydana gelmektedir.

2-Bakara Suresi: “Sığır, İnek” anlamına gelir. 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır. Kur’an-ı Kerimin en uzun suresi olup 286 ayettir. Resulullah (s.a.v) Bakara suresi için “Kur’an-ın Çadırı” demiştir

3-Ali İmran Suresi: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. “İmran’ın ailesi” anlamına gelmektedir. 34-37. Ayetlerde Adı geçen İmran, Hz. Meryem’in babasıdır. Ali-İmran suresi 200 ayettir.

4-Nisa Suresi: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.  “Kadınlar” anlamına gelir. 176 ayettir.

5-Maide Suresi: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır. “Sofra” anlamına gelmektedir. Adını 112-114. Ayetlerde geçen Hz İsa’nın havarilerin gökten indirilmesini istediği sofradan almaktadır. 120 ayettir.

6-En’am Suresi: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır. Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir anlamı vardır. 165 ayettir.

7-Araf Suresi: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.’’ Cennet ve cehennem arasında yer alan yüksek yer” anlamına gelmektedir. Adını 46. Ve 48. Ayetlerde geçen A’raf kelimelerinden alır. 206 ayettir

8-Enfal Suresi: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır. “Ganimetler” manasına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 75 ayettir.

9-Tevbe Suresi: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır. Tevbe; yapılan hatalardan ve günahlardan vazgeçip onu bir daha yapmamaya karar vermektir. Surenin bir diğer adı da “berae”dir. Bu da ilişkileri kesme (ultimatom) anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerimde başında besmele olmaksızın başlayan tek suredir. 129 ayettir

10-Yunus Suresi: Yunus Suresi, Hz. Yunus . 98. Ayette  kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 ayettir.

11-Hud Suresi: Hud Suresi, Hz. Hud’un 50-60. ayetlerde hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır. 23 ayettir.

12-Yusuf Suresi: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır. 111 ayettir.

13-Rad Suresi: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır. “Gök gürültüsü” anlamına gelmektedir.43 ayettir.

14-İbrahim Suresi: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır. 52 ayettir.

15-Hicr Suresi: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır. Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır ki bu kavme Hz. Salih (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir. 99 ayettir.

16-Nahl Suresi: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır. “Balarısı” anlamına gelmektedir. 128 ayettir.

17-İsra Suresi: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini. 111 ayettir.

18-Kehf Suresi: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır. 110 ayettir.

19-Meryem Suresi: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır. 98 ayettir.

20-Ta-Ha Suresi: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır. 135 ayettir.

21-Enbiya Suresi: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır. 112 ayettir.

22-Hac Suresi: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. 78 ayettir.

23-Müminun Suresi: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır. 118 ayettir.

24-Nur Suresi: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır. 64 ayettir.

25-Furkan Suresi: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.  “Hakkı batıldan ayırt eden” anlamına gelmektedir. 77 ayettir.

26-Şuara Suresi: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.
“Şairler” anlamına gelmektedir. 227 ayettir

27-Neml Suresi: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır. Bu surenin başında ve 30. Ayetinde besmele vardır. 2 besmeleli sure neml suresidir. 93 ayettir.

28-Kasas Suresi: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır. 88 ayettir.

29-Ankebut Suresi: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır. 69 ayettir.

30-Rum Suresi: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır. 60 ayettir.

31-Lokman Suresi: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.30 ayettir.

32-Secde Suresi: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır. 30 ayettir.

33-Ahzab Suresi: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır. 37. Ayette ismi geçen “Zeyd Bin Harise” Kur’an’da adı geçen tek sahabidir. 73 ayettir.

34-Sebe Suresi: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır. 54 ayettir.

35-Fâtır Suresi: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır. 45 ayettir.

36-Ya-Sin Suresi: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır. Ama mana olarak kesin bilinmemekle birlikte “ey insan” anlamına geldiğini söyleyenler olmuştur. 83 ayettir. Yasin suresi Kur’an’ın kalbidir.

37-Saffat Suresi: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır. Müfessirlerin çoğuna göre burada Allah’ın yemin ettiği saf saf olmuş olanlardan kasıt meleklerdir. 182 ayettir.

38-Sad Suresi: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır. 88 ayettir.

39-Zümer Suresi: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir. 75 ayettir.

40-Gafir Suresi (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır. 85 ayettir.

41-Fussilet Suresi: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır. Surenin bir diğer adı da Ha-Mim’dir. 54 ayettir.

42-Şura Suresi: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır. 53 ayettir.

43-Zuhruf Suresi: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır. 89 ayettir.

44-Duhan Suresi: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır. 59 ayettir.

45-Casiye Suresi: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır. 37 ayettir.

46-Ahkaf Suresi: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır. Hz. Hud(a.s)’un kavminin yaşadığı bölgenin adıdır aynı zamanda. 35 ayettir.

47-Muhammed Suresi: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır. “Övülmüş” manasına gelmektedir. Surenin diğer adı da Kıtal (adam öldürmek)’ dir. 38 ayettir.

48-Fetih Suresi: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır. 29 ayettir.

49-Hucurat Suresi: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır. 18 ayettir.

50-Kaf Suresi: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır. 45 ayettir.

51-Zariyat Suresi: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini. 60 ayettir.

52-Tur Suresi: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır. 49 ayettir.

53-Necm Suresi: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır. 62 ayettir.

54-Kamer Suresi: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır. 55 ayettir.

55-Rahman Suresi: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır. Rahman bu dünya da iman etsin veya etmesin tüm kullarına merhamet eden manasında Allah’ın sıfatıdır. 78 ayettir.

56-Vakıa Suresi: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır. 96 ayettir.

57-Hadid Suresi: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır. 29 ayettir.

58-Mücadile Suresi: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır. 22 ayettir.

59-Haşr Suresi: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır. 24 ayettir.

60-Mümtehine Suresi: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır. 13 ayettir.

61-Saff Suresi: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır. 14 ayettir.

62-Cuma Suresi: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır. 11 ayettir.

63-Münafikun Suresi: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayettir.

64-Tegabun Suresi: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır. 18 ayettir.

65-Talak Suresi: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır. 12 ayettir.

66-Tahrim Suresi: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır. 12 ayettir.

67-Mülk Suresi: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır. Tebareke suresi de denilmektedir. 30 ayettir.

68-Kalem Suresi: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır. Nun suresi de denilmektedir. 52 ayettir.

69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır. “kıyamet” manası da verilmektedir. 52 ayettir.

70-Mearic Suresi: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır. 44 ayettir.

71-Nuh Suresi: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır. 28 ayettir.

72-Cin Suresi: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır. 28 ayettir.

73-Müzemmil Suresi: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır. 20 ayettir.

74-Müdessir Suresi: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır. 56 ayettir.

75-Kıyamet Suresi: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır. 40 ayettir.

76-İnsan Suresi: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır. 31 ayettir.

77-Mürselat Suresi: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır. 50 ayettir.

78-Nebe Suresi: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır. 40 ayettir.

79-Naziat Suresi: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır. 46 ayettir.

80-Abese Suresi: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır. 42 ayettir.

81-Tekvir Suresi: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır. 29 ayettir.

82-İnfitar Suresi: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.19 ayettir.

83-Mutaffifin Suresi: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır. 36 ayettir.

84-İnşikak Suresi: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır. 25 ayettir.

85-Buruc Suresi: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır. 22 ayettir.

86-Tarık Suresi: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır. Ayette geçen manası ise 3. Ayette açıklanmıştır ki; o gece karanlığını delen bir yıldızdır. 17 ayettir.

87-Alâ Suresi: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır. 19 ayettir.

88-Ğaşiye Suresi: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır. 26 ayettir.

89-Fecir Suresi: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır. 30 ayettir.

90-Beled Suresi: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır. 20 ayettir.

91-Şems Suresi: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır. 15 ayettir.

92-Leyl Suresi: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır. 21 ayettir.

93-Duha Suresi: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır. 11 ayettir.

94-İnşirah Suresi: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır. 8 ayettir.

95-Tin Suresi: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır. 8 ayettir.

96-Alak Suresi: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Efendimiz(s.a.v)’e ilk inen suredir ve İKRE’ (oku) emriyle başlamaktadır. Bu yüzden bu surenin bir diğer adı da İKRA suresidir. Alak kelime olarak “kan pıhtısı, aşılanmış yumurta” manalarındadır. 19 ayettir. İlk emri “oku” olan ve adı “okunabilen” olan bir kitap: Kur’an-ı Kerim

97-Kadir Suresi: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. Kur’an’ın yeryüzüne indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesidir.5 ayettir. İndiği geceye kadir, kıymet bahşeden ve indiği geceyi bin aydan (83 yıl) daha hayırlı yapan kitap: Kur’an-ı Kerim

98-Beyyine Suresi: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır. 8 ayettir.

99-Zilzal Suresi: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır. 8 ayettir.

100-Adiyat Suresi: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır. 11 ayettir.

101-Karia Suresi: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır. 11 ayettir.

102-Tekasür Suresi: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. 8 ayettir.

103-Asr Suresi: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır. “Yüzyıl, ikindi vakti veya meyvenin suyunu çıkarmak” gibi manalara gelmektedir. 3 ayettir.

104-Hümeze Suresi: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır. 9 ayettir.

105-Fil Suresi: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır. Efendimiz aleyhiselatu wesselamın doğduğu yıl meydana gelen fil vakasını anlatır. 5 ayettir.

106-Kureyş Suresi: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. Peygamberimiz (s.a.v)’in de mensubu bulunduğu kabilenin adı Kureyş’tir. 4 ayettir.

107-Maun Suresi: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır. “Birine kullanması için verilen yardım veya zekat” manalarına gelir.7 ayettir.

108-Kevser Suresi: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır. Ama ayette geçen şekli, surenin bütünü ve nüzul zamanı göz önüne alındığında burada kasdedilen kevser’in Hz. Fatıma olması kuvvetle muhtemeldir. Kevser aynı zamanda Hz. Fatıma’nın lakabıdır. 3 ayettir ve Kur’an’ın en kısa suresidir.

109-Kafirun Suresi: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır. 6 ayettir.

110-Nasr Suresi: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır. 3 ayettir.

111-Mesed Suresi: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır. Hz. Muhammed(s.a.v)’in amcası (ve islam düşmanı olan aynı zamanda) ebu leheb hakkında inmiştir. 5 ayettir.

112-İhlâs Suresi: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır. 4 ayettir.

113-Felak Suresi: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır. 5 ayettir.

114-Nas Suresi: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.

Deftere Ne Yazmak İstersiniz?

Sonraki YazıDefne Yaprağı Mucizesi BOLLUK,BEREKET,PARA